top of page

TERJE ABUSDAL

Photo: Marie Sjøvold

Terje Abusdal (1978) is a visual storyteller working mainly on independent projects in the intersection between fact and fiction. In 2017 his project Slash and Burn won the Leica Oskar Barnack Award and the Nordic Dummy Award. He published his first photographic book Radius 500 Metres on Journal in 2015.

He lives and works in Oslo, Norway.

Slash & Burn 

 

The Forest of the Finns is a large, contiguous forest belt along the Norwegian-Swedish border, where farming families from Finland settled in the early 1600s. The immigrants – called Forest Finns – were slash-and-burn farmers. This ancient agricultural method yielded bountiful crops but required large areas of land as the soil was quickly exhausted. Population growth eventually led to a scarcity of resources in their native Finland and, fuelled by famine and war, forced a wave of migration in search for new territories.

 

The Forest Finns’ understanding of nature was rooted in an eastern shamanistic tradition, and they are often associated with magic and mystery. Rituals, spells and symbols were used as a practical tool in daily life; that could heal and protect, or safeguard against evil. This photographic project draws on these beliefs while investigating what it means to be a Forest Finn today, in a time when the 17th century way of life is long gone, and their language is no longer spoken.

 

 

Terje Abusdal (f. 1978) er visuell historieforteller og jobber hovedsakelig med uavhengige prosjekter i grenselandet mellom fakta og fiksjon. I 2017 vant hans historie om skogfinnene – Slash & Burn – Leica Oskar Barnack Award, samt Fotogalleriets Nordic Dummy Award. I 2015 gav han ut sin første fotobok Radius 500 Metres på Journal. Han bor og arbeider i Oslo.

 

Slash & Burn

Finnskogen er et stort sammenhengende skogområde langs riksgrensen i Hedmark og Värmland hvor finske innvandrere slo seg ned på 1600-tallet. Migrantene – kalt skogfinner – var nybyggere fra landskapet Savolaks, nær datidens grense mot Russland. Skogfinnene var svedjebrukere, en dyrkingsmetode der man feller, tørker og brenner skog og sår matvekster i asken. Dette gir enormt store avlinger – opptil tjue ganger større enn tradisjonelt åkerbruk, men krever samtidig store landområder. Befolkningstilvekst over lengre tid førte omsider til knapphet på skogressurser i hjemområdene i Finland. Sammen med sviktende avlinger og krig førte dette til en utvandringsbølge på søken etter nye leveområder.

Skogfinnenes naturforståelse har røtter i en østlig sjamanistisk tradisjon, og har ofte blitt forbundet med magi og mystikk. Ritualer, symboler og besvergelser ble brukt i dagliglivet; til å helbrede og beskytte, eller som forsvar mot onde makter. Fotoprosjektet Slash & Burn tar utgangspunkt i denne naturforståelsen samtidig som det utforsker hva det vil si å være skogfinne i dag, fire hundre år og tolv generasjoner senere, i en tid når det opprinnelige levesettet for lengst har forsvunnet og ingen lenger snakker språket.

** Click on image to view its full size.

bottom of page