top of page

JENS HAUGE

Jens Hauge is self-taught as an artist. After his debut solo exhibition in 1976 his works have been shown regularily in Norway and abroad. Hauge works simultaneously with projects on classic landscapes, traces of human activity and surrealistic staging. Among his best known projects is ”Viewpoint and Hiding Place”; pictures of children’s tree-houses or play forts. Originally a classic black and white photographer, Hauge has in recent years mostly worked with digital colour photography. The pictures presented here are from the project www.gjennom.no, landscapes photographed from the passenger’s seat in buses, on Hauge’s long expeditions from the very north to the very south of Norway.

 

”Through the windows I see the landscape pass by at high speed, like a continuous stream of new images. It appears in shifting reflections, just for a split second, never again to be seen the same way. Everything melts together; the distinction between outside and inside is suspended. Outside is the everyday life I assume I know, but from my seat in the bus I can no longer be sure.” 

Jens Hauge er autodidakt som kunstnar. Han bur og arbeidar på slektsgarden Hauge i Lærdal. Etter debututstillinga i 1976 har han jamnleg stilt ut i inn- og utland. Hauge arbeidar over tid, parallellt, med ulike motivgrupper som klassiske landskap, spor etter menneske og surrealistiske iscenesetjingar. Mellom hans meir kjente prosjekt er ”Utsiktspunkt og gøymestad”, bilete av born sine leikehytter. Hauge starta som klassisk svart-kvitt fotograf, men har dei seinare åra arbeidd mest med digitalt fargefotografi. Bileta her er henta frå prosjektet www.gjennom.no, landskap fotografert frå passasjersetet i buss på ekspedisjonar frå Vardø i nord til Kristiansand i sør.

 

”Gjennom bussvindauga opplever eg landskapet vi fér forbi som ein kontinuerleg straum av nye bilete. Dei oppstår i stadig skiftande refleksar, i brøkdelen av eit sekund, for aldri meir å syna seg likeins. Alt smeltar saman, skiljet mellom ute og inne vert oppheva. Ute er kvardagen eg meinar å kjenne, men frå bussetet mitt kan eg ikkje lenger vera heilt sikker på kva eg ser.” 

** Click on image to view its full size.

2012 07 14 12021

2013 12 31 40016

2015 10 11 4769

2014 10 06 5420

2013 04 21 31618

2015 10 05 1635

2014 10 06 5206

2011 05 13 10407

2010 11 27 09182

2015 10 09 3982

bottom of page